VÍTA VÁS SURFERSKÁ HLIADKA DSA!

Kto sme a čo robíme?

Chránime vás v mori internetu, aby ste v ňom mohli surfovať bezpečne. Dávame vám rady a tipy, ako vyriešiť problémy v online prostredí.

DSA je v preklade Akt o digitálnych službách. Je to nariadenie Európskej únie, ktoré je plne účinné od 17. februára 2024 a zabezpečuje ochranu základných práv všetkých používateľov internetu.

Hlavným cieľom DSA je pomáhať pri vytváraní bezpečnejšieho online prostredia pre jednotlivcov aj pre spoločnosti. Ako prvé na svete ustanovuje, že internetové platformy, ktoré občanom EÚ poskytujú služby v online priestore, zodpovedajú za dizajn a fungovanie ich služieb, najmä ak ich služby môžu byť zneužité na spôsobenie spoločenských (šírenie nezákonného obsahu online) alebo hospodárskych (predaj nezákonných produktov) škôd.

DSA vďaka novým pravidlám bojuje proti nezákonnému obsahu na internete, pomáha odstraňovať spoločenské riziká a posilňuje dohľad nad online obchodníkmi i veľkými platformami.

S čím vám dokážeme pomôcť?

Často kladené otázky

Na koho sa vzťahuje DSA?

DSA, čiže Akt o digitálnych službách, je nové európske nariadenie, ktorým sa reguluje činnosť všetkých sprostredkovateľských služieb, vrátane internetových platforiem a vyhľadávačov. 

Sprostredkovateľská služba je vlastne infraštruktúra potrebná pre prístup k informáciám online, teda napr. napr. poskytovateľ internetového pripojenia, prehliadače, DNS/VPN služby, caching alebo hosting (webhosting). 

Internetovými platformami sú najmä internetové trhoviská (napr. Amazon, Alza, Zalando, AliExpress), sociálne siete (napr. Facebook, X), platformy na zdieľanie video-obsahu (napr. YouTube, Vimeo), obchody s aplikáciami (napr. Google Play, App Store), online platformy pre cestovanie a ubytovanie (napr. Airbnb, Booking) a iné.

Čo je úlohou DSA?

Hlavným cieľom DSA je vytvoriť bezpečné prostredie na internete. DSA chráni bežných používateľov internetu tým, že vytvára jasné pravidlá fungovania subjektov v online prostredí. Hlavný dôraz sa pritom kladie na záujmy a ochranu občanov EU, ktorým DSA prináša:

Bezpečnejšie online prostredie

Pred DSA v podstate nič nebránilo používateľom zneužívať internetové platformy na šírenie rôzneho nelegálneho obsahu. Na internetových platformách tak bolo možné nájsť zábery z teroristických útokov, násilie, nenávistné prejavy, zneužívanie detí, či nebezpečný tovar a falošné výrobky. 

Vďaka DSA platia  pre internetové platformy prísnejšie povinnosti. Jednou z najdôležitejších je, že musia aktívne prispievať k tomu, aby znížili riziko takéhoto zneužívania platformy svojimi používateľmi. Jedným z opatrení, ktorým toto riziko znižujú je, že svojim používateľom musia poskytnúť možnosť jednoduchého nahlasovania  nezákonného obsahu. 

Lepšia ochrana spotrebiteľov

Základné ľudské práva neboli na internete celé roky dostatočne chránené. Platformy napríklad mohli odstrániť obsah akéhokoľvek používateľa, a to aj bez toho, aby ho o tom informovali. Takýmto spôsobom mohli byť obmedzované práva ľudí na slobodu prejavu.

Vďaka DSA musia platformy svojich používateľov informovať o odstránení ich obsahu alebo ich zablokovaní. Proti takémuto rozhodnutiu sa teraz môžu používatelia brániť. Platformy navyše musia umožniť nápravu a odstránenie dôvodov zablokovania. 

DSA tiež zavádza väčšiu ochranu detí, ako napríklad zákaz cielenej reklamy na maloleté osoby na internetových platformách. 

Zakázané bude aj využívanie všetkých citlivých osobných údajov.

Posilnenie postavenia používateľov internetu

Aby internetové platformy zarábali na svojich používateľoch čo najviac, prinášali im taký obsah, ktorý lákal ich pozornosť a udržal ju čo najdlhšie. Ľudia však väčšinou nevedeli, ako tieto systémy pracujú.  Ako vyberajú samotný obsah, ktorý im zobrazujú. Netušili ani, aké informácie o nich platformy zbierajú a využívajú.

DSA zabezpečuje, aby internetové platformy pri svojej činnosti používali iba transparentné postupy bez akýchkoľvek utajených činností. Tieto postupy musia byť zverejnené a prístupné pre všetkých ľudí. Na základe týchto informácií sa tak každý bude môcť sám  rozhodnúť, či danú platformu bude, alebo nebude používať.

Kvalitnejšie digitálne služby Internetové platformy majú veľký vplyv na životy miliárd ľudí a miliónov firiem. Niektoré spoločnosti rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú digitálne trhy a dokonca kontrolujú prístup k nim. Vďaka tomu mohli svoje dominantné postavenie zneužívať. Častokrát svojim používateľom vytvárali neférové podmienky v zmysle „ber, alebo nechaj tak“.

DSA slúži na zákaz takýchto nekalých praktík.

Platnosť DSA

Pravidlá DSA sa začínajú uplatňovať na všetky sprostredkovateľské služby, vrátane internetových platforiem od 17. februára 2024

Interný systém na riešenie sťažností

Sťažnosť voči rozhodnutiu platformy môžete podať priamo na tejto webstránke . Z DSA totiž vyplýva, že každá platforma musí mať systém na riešenie sťažností. Systém musí byť prístupný elektronicky a bezplatne. Okrem toho musí byť ľahko dostupný a používateľsky ústretový.

Mimosúdne riešenie sporu

Ak bude vaša sťažnosť podľa internetovej platformy opodstatnená, svoje rozhodnutie zruší. Ak platforma vašu sťažnosť zamietne, musí vám to ihneď oznámiť. Zároveň je povinná vás informovať o možnosti mimosúdneho riešenia vášho sporu a o iných možnostiach, ktorými je možné vzniknutý problém odstrániť (Článok 20).

Všetky informácie o riešení sporov musia byť ľahko dostupné priamo na internetovej platforme. 

Orgán mimosúdneho riešenia sporov však nemá právomoc uložiť stranám záväzné podmienky riešenia sporu. 

Náklady na mimosúdne riešenie sporu

Orgán, ktorý vybavuje mimosúdne riešenie sporu, svoje rozhodnutie zverejní obom stranám najneskôr do 90 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti. 

Ak rozhodne vo váš prospech, platforma uhradí všetky poplatky za prácu orgánu mimosúdneho riešenia sporov a vám nahradí všetky primerané výdavky v súvislosti s riešením sporu. 

Ak orgán rozhodne spor v prospech platformy, nie ste povinný uhradiť žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré platforma zaplatila v súvislosti s riešením sporu. To však platí iba vtedy, pokiaľ orgán nezistí, že ste konali so zjavne zlým úmyslom.

Pre vás je takéto riešenie sporov bezplatné, alebo dostupné za nominálny poplatok (Článok 21).

Iná možnosť riešenia

Ak by rozhodnutie orgánu mimosúdneho riešenia sporov nevyriešilo váš problém, môžete sa sťažovať našej Surferskej hliadke (Článok 53). Túto alternatívu ale môžete využiť iba v prípade, že internetová platforma porušila ustanovenie DSA (napr. dlhodobo ignoruje akékoľvek rozhodnutia orgánu mimosúdneho riešenia sporov). 

Oznamovanie škodlivého obsahu

Akýkoľvek nezákonný obsah môžete oznámiť priamo internetovej platforme, na ktorej sa nachádza. Vďaka DSA musia mať všetci poskytovatelia internetových služieb na svojich stránkach uvedený spôsob, ako im môžete oznámiť prítomnosť takéhoto obsahu. Tieto spôsoby musia byť elektronické, ľahko prístupné a používateľsky ústretové.

Vaše oznámenie by malo obsahovať:

a) dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov, prečo si myslíte, že je daný obsah nezákonný,

b) presnú URL adresu, na ktorej sa daný obsah nachádza, prípadne iné informácie, ktoré umožnia daný obsah nájsť,

c) vaše meno a e-mailovú adresu,

d) čestné vyhlásenie, že vami uvedené informácie sú presné a úplné.

Výsledok oznámenia 

Po odoslaní vášho oznámenia vám poskytovateľ služby musí zaslať potvrdenie o jeho prijatí. V krátkej dobe vám má následne oznámiť svoje rozhodnutie a informovať vás o možnostiach nápravy (Článok 16).

Neúspešné oznámenie

V prípade, že so svojím oznámením nezákonného obsahu neuspejete, môžete sa obrátiť na interný systém na riešenie sťažností. V prípade, že sa domnievate, že nezákonný obsah spĺňa niektorý z nasledujúcich znakov : 

a) napĺňa znaky detskej pornografie) alebo extrémistického materiálu,)

b) podnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu,

c) schvaľuje konanie, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činov terorizmu, alebo

d) napĺňa znaky trestného činu popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti, trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia alebo trestného činu podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,

môžete požiadať o preverenie sporného obsahu Surferskú hliadku, . V prípade, že skutočne pôjde o nezákonný obsah, bude vydaný príkaz na jeho odstránenie (Článok 9).

Opatrenia na ochranu maloletých

Na základe DSA musia všetky internetové platformy, ktoré sú prístupné aj deťom, zaviesť účinné bezpečnostné opatrenia. Ich cieľom je zabezpečiť čo najvyššiu úroveňe ochrany súkromia a bezpečnosti maloletých. Tieto opatrenia pomáhajú chrániť deti aj pred negatívnymi účinkami veľmi veľkých internetových platforiem. (Články 34, 35).

Zákaz reklám cielených na deti

Ak poskytovateľ internetových služieb vie, že príjemcom jeho služby sú deti, musí dodržiavať isté obmedzenia. Nesmie napr. zobrazovať reklamy, ktoré sú vyberané s využitím osobných údajov maloletého (Článok 28).

Jasné označovanie reklám

Vďaka DSA musia všetky internetové platformy zabezpečiť, aby reklamy na ich platforme boli jasne identifikovateľné.

Pri každej reklame musí byť zreteľné:

a) označenie, že ide o reklamu

b) akú fyzickú alebo právnickú osobu reklama propaguje,

c) aká fyzická alebo právnická osoba za reklamu zaplatila,

d) hlavné parametre, podľa ktorých bol vybraný používateľ, ktorému sa reklama zobrazuje.

Neoznačené reklamy 

Ak objavíte reklamu, ktorá nespĺňa vyššie uvedené podmienky, môžete to nahlásiť Surferskej hliadke.

Nákup cez nákupnú platformu

Ochrana  spotrebiteľov cez DSA sa vzťahuje len na online nákupy realizovaný cez online nákupnú platformu (napr. Vinted). 

V takom prípade môžete:

a) v rámci platformy podať sťažnosť pomocou jej systému na riešenie sťažností. Tento systém je pre používateľov prístupný elektronicky a bezplatne. Okrem toho musí byť ľahko dostupný a používateľsky ústretový (Článok 20). 

b) kontaktovať poskytovateľa platformy. Ten je povinný vytvoriť na platforme kontaktné miesto, cez ktoré s ním môžete priamo online komunikovať (Článok 12). 

c) obrátiť sa na orgán, ktorý rieši problematiku ochrany spotrebiteľa. Na Slovensku je to Slovenská obchodná inšpekcia alebo Európske spotrebiteľské centrum.

d) kontaktovať svoju banku a požiadať ju o vrátenie peňazí.

Nákup cez e-shop

Ak je nákup realizovaný cez e-shop (t. j. majiteľ e-shopu má editorskú zodpovednosť za obsah a správu e-shopu, napríklad Alza), ochrana DSA sa naň nevzťahuje.

Ak vás sociálna sieť obmedzila tým, že:

a) bola viditeľnosť vášho príspevku akokoľvek obmedzená, príspevok vám bol odstránený, alebo prístup k nemu znemožnený,

b) peňažné platby boli pozastavené, ukončené alebo inak obmedzené,

c) poskytovanie služby bolo pozastavené alebo ukončené,

d) účet vám bol zrušený alebo zablokovaný,

sociálna sieť vám musí automaticky poskytnúť jasné odôvodnenie takéhoto svojho rozhodnutia. To však platí len v prípade, že sociálna sieť pozná vaše elektronické kontaktné údaje (e-mail).

Odôvodnenie musí obsahovať:

a) informáciu o tom, aké opatrenia vyplývajú z rozhodnutia,

b) skutočnosti a okolnosti, ktoré k tomuto rozhodnutiu viedli,

c) informácie o použití automatizovaných prostriedkov pri prijímaní rozhodnutia,

d) ak ide o údajne nelegálny obsah, uvedený musí byť aj odkaz na právny základ tohto rozhodnutia,

e) ak sa rozhodnutie týka údajného porušenia obchodných podmienok, musí byť uvedený odkaz na príslušnú zmluvu,

f)  jasné informácie o možných spôsoboch, ako je daný stav možné napraviť. (Článok 17)

Podanie sťažnosti na sociálnu sieť

Ak sa domnievate, že ste boli obmedzený v publikovaní obsahu neprávom a nesúhlasíte s tým, môžete podať námietku. Z DSA vyplýva, že každá platforma musí mať interný systém, prostredníctvom ktorého sa používatelia platformy môžu sťažovať na rozhodnutia platformy.

Sťažnosť môžete podať pomocou tohto systému na riešenie sťažností. Ten vám musí byť prístupný počas obdobia minimálne šiestich mesiacov od rozhodnutia platformy, a to elektronicky a bezplatne. Zároveň musí byť ľahko dostupný a používateľsky ústretový.

Ak bude vaša sťažnosť podľa internetovej platformy opodstatnená svoje rozhodnutie vzápätí zruší. Ak platforma vašu sťažnosť vyhodnotí ako neopodstatnenú, musí vás o tom ihneď informovať. Zároveň je povinná vás informovať o možnosti mimosúdneho riešenia vášho sporu a o iných možnostiach, ktorými je možné vzniknutý problém odstrániť (Článok 20).

Orgán mimosúdneho riešenia sporov

Informácie o možnostiach mimosúdneho riešenia sporov musia byť ľahko dostupné a jasne formulované priamo na platforme. Orgán mimosúdneho riešenia sporov slúži ako priestor pre riešenie sporu medzi používateľom a platformou a nemá právomoc uložiť stranám záväzné riešenie sporu.

Orgán mimosúdneho riešenia sporov svoje rozhodnutie zverejní obom stranám najneskôr do 90 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti. Ak rozhodne vo váš prospech, online platforma hradí všetky poplatky účtované orgánom mimosúdneho riešenia sporov a vám nahradí všetky primerané výdavky, ktoré ste zaplatili v súvislosti s riešením sporu. Ak orgán rozhodne spor v prospech online platformy, nie ste povinný uhradiť žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré online platforma zaplatila v súvislosti s riešením sporu. Samozrejme iba pokiaľ orgán nezistí, že ste konali zjavne v zlom úmysle.

Pre vás ako príjemcu služby je riešenie sporov bezplatné alebo dostupné za nominálny poplatok (Článok 21).

Iná možnosť riešenia 

Ak by rozhodnutie orgánu mimosúdneho riešenia sporov nevyriešilo váš problém, máte možnosť sťažovať sa Surferskej hliadke (Článok 53).

Ak poskytovateľ služby odmieta vybaviť vašu sťažnosť kladným spôsobom, vďaka DSA máte možnosť využiť cestu mimosúdneho riešenia sporov.

Všetky informácie o riešení sporov musia byť ľahko dostupné priamo na internetovej platforme. 

Orgán mimosúdneho riešenia sporov nemá právomoc uložiť stranám záväzné podmienky riešenia sporu.

Náklady na mimosúdne riešenie sporu

Orgán, ktorý vybavuje mimosúdne riešenie sporu, svoje rozhodnutie zverejní obom stranám najneskôr do 90 kalendárnych dní od prijatia vašej žiadosti. Ak rozhodne vo váš prospech, platforma uhradí všetky poplatky za prácu orgánu mimosúdneho riešenia sporov a vám nahradí všetky primerané výdavky v súvislosti s riešením sporu. 

Ak orgán rozhodne spor v prospech platformy, nie ste povinný uhradiť žiadne poplatky ani iné výdavky, ktoré platforma zaplatila v súvislosti s riešením sporu. To však platí iba vtedy, pokiaľ orgán nezistí, že ste konali so zjavne zlým úmyslom.

Pre vás je takéto riešenie sporov bezplatné, alebo dostupné za nominálny poplatok (Článok 21).

  • Iná možnosť riešenia

Ak by rozhodnutie orgánu mimosúdneho riešenia sporov nevyriešilo váš problém, môžete sa sťažovať Surferskej hliadke (Článok 53).  

 

Automatické odôvodnenie

Internetová platforma vám musí automaticky poskytnúť jasné a konkrétne odôvodnenie takéhoto svojho rozhodnutia. To však platí len v prípade, že poskytovateľ služby pozná vaše elektronické kontaktné údaje (e-mail).

Odôvodnenie musí obsahovať:

a) informáciu o tom, aké opatrenia vyplývajú z daného rozhodnutia,

b) skutočnosti a okolnosti, ktoré k takémuto rozhodnutiu viedli,

c) informácie o použití automatizovaných prostriedkov pri prijímaní rozhodnutia,

d) ak ide o údajne nelegálny obsah, musí byť uvedený odkaz na právny základ tohto rozhodnutia,

e) ak sa rozhodnutie týka údajného porušenia obchodných podmienok, musí byť uvedený odkaz na príslušnú zmluvu,

f)  jasné informácie o možných prostriedkoch nápravy tohto stavu (Článok 17).

  • Iná možnosť riešenia

Pokiaľ vám internetová platforma neposkytne náležité odôvodnenie, môžete požiadať o preverenie tohto ich rozhodnutia Surferskú hliadku   (Článok 53).

Dajte nám vedieť, s čím potrebujete pomôcť!

Zažili ste aj vy na internete nejaký podobný problém, o akých píšeme vyššie? Neviete, ako by vám DSA mohlo pomôcť? Napíšte nám o tom.